Voorwaarden

Laten we beginnen bij onze waarden, principes zo je wilt. Wij vinden samenwerken leuk en belangrijk. Dat doen we naast duurzaam transparant en op een goede manier. Dat zie je ook terug in onze aanpak van de Sustainable Development Goals.

We willen samen verantwoordelijkheid nemen: iedereen doet zijn stukje op de allerbeste manier. En we willen eerlijk en tijdig betalen en betaald worden. Daarover lees je meer in onze “kleine” en misschien wel meest saaie lettertjes. En toch belangrijk 😉


ALGEMENE VOORWAARDEN TONN b.v.

Leveringsvoorwaarden TONN versie 2022.  KVK nr 56453892 Te Leeuwarden

 1. Onder “TONN” wordt in deze voorwaarden verstaan TONN B.V.
 2. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met TONN een overeenkomst aangaat.

3.    Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met TONN.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Daarmee wordt bedoeld dat deze gezamenlijk zijn overeengekomen, opgesteld en ondertekend.
 1. Offertes en aanbiedingen

4.1    Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle offertes en/ of aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. Eventuele toeslagen en verhogingen van onze leveranciers worden doorberekend na 14 dagen, ongeacht een ander geldigheid van de offerte/aanbieding.

5.    Totstandkoming

 • Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de schriftelijke bevestiging aan TONN, dan wel door ondertekening van de offerte danwel middels aanbetaling van een

6.     Prijzen

 1. De door TONN opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. De door TONN opgegeven prijzen zijn exclusief transport tenzij anders is overeengekomen.
 1. Door TONN in brochure of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden TONN niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is TONN gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen. In geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, zaken en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.
 2. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn montage niet in de overeenkomst begrepen en derhalve voor rekening van koper.

7.     Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de overeenkomst met betrekking tot de uitvoering en/of aantal is uitsluitend bespreekbaar indien de zaken nog niet in bewerking zijn genomen resp. nog niet voor koper zijn gereserveerd. Kosten als gevolg van eventuele overeengekomen verandering van de overeenkomst, kunnen door TONN aan koper in rekening worden gebracht.

8.    Technische eisen

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is TONN er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.
 2. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.
 3. Monsters, modellen en voorbeelden
  1. Indien door TONN een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
 4. Eigendomsvoorbehoud
  1. De door TONN geleverde zaken blijven het eigendom van TONN totdat de koper de koopprijs daarvan volledig aan TONN heeft voldaan. Wordt niet voldaan en leveringen worden teruggenomen, dan worden alle daaruit voortvloeiende kosten doorberekend aan de koper. Het ontslaat de koper niet van het voldoen van de facturen.
 5. Aflevering en risico
  1. Aflevering vindt plaats voor risico van transporteur van TONN.
  2. Indien is overeengekomen dat de zaken door TONN bezorgd zullen worden, gaat het risico van de zaken op koper over op het moment dat de zaken uit het transportmiddel worden gelost. Ook wanneer vracht gelost is voor ondertekening van de afleverbon.
  3. Ondertekening van afleverbon is voor verantwoording van koper.
  4. Wanneer een transport- of afleverbewijs wordt vereist bij de factuur, is het aan de koper om deze op de dag van aflevering digitaal aan TONN te versturen. Dit mag in overleg per mail of Whatsapp. Wanneer deze niet dezelfde dag aan TONN verstuurd wordt, wordt de factuur alsnog verstuurd en gaat ook dan de betaaltermijn in.
  5. In de gevallen waar door TONN voor rekening van koper het transportschaderisico aan de zending is verzekerd, dient in geval van zichtbare transportschade daarvan onmiddellijk, uiterlijk binnen twee maal vierentwintig uur schriftelijk kennis te worden gegeven, waaruit aard en omvang van de beschadiging blijkt.
  6. In het geval van aansprakelijkheidserkenning door de verzekeraar van TONN, zullen de beschadigde, gebroken of vermiste onderdelen door TONN voor haar rekening worden gerepareerd of herleverd, met uitsluiting van elke verdere verplichting en uitsluitend voor zover de aansprakelijkheidserkenning reikt.
 6. Levertijd
  1. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.
  2. De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die koper aan TONN dient te verstrekken en  eventueel overeengekomen aanbetaling in het bezit is respectievelijk is voldaan aan TONN.
  3. TONN is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht TONN niet tot enige vergoeding, noch geeft zij koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft koper het recht om na het verstrijken van de levertijd TONN schriftelijk te sommeren binnen een redelijk termijn af te leveren.
  4. Indien een leveringsdatum is overeengekomen en de zaken op of omstreeks deze datum verzend gereed zijn, heeft TONN het recht van koper het terstond afnemen van de zaak te verlangen. In ieder geval is TONN gerechtigd de bestelde, ter beschikking van koper staande zaken terstond te factureren. Tevens is TONN gerechtigd voor de vergoeding van opslagkosten en overige kosten die TONN maakt teneinde de zaken voor aflevering aan koper ter beschikking te houden, een vergoeding in rekening te brengen. De tijdelijke opslag van de zaken geschiedt voor risico van koper.
  5. Het is TONN toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is TONN bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden contant bij levering zonder korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. TONN is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de koopprijs dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs, alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is koper vanaf dat moment een rente verschuldigd van 2,5% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.
 1. Indien koper nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst is koper tevens gehouden tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
 2. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als de koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Opschorting
 4. Bij niet nakoming door de koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen verdere nakoming van haar verbintenissen die voortkomen uit alle tussen TONN en koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten. Tevens worden bij niet nakoming door koper van een opeisbare vordering alle vorderingen van TONN op koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.

15. Klachten

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering te controleren en goed te keuren middels ondertekening van de afleverbon. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit
 • (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
 1. Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de staat daarvan dienen op de afleverbon of het reçu bij het aannemen te worden aangetekend, en worden doorgegeven
 2. Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat het geen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt,
 • indien koper de afleverbon heeft ondertekend zonder aantekening van de klacht,
 • of indien koper niet binnen twee maal vierentwintig uur nadat koper gebrek heeft ontdekt, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan TONN.
 1. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 2. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van TONN, aan TONN voor kosten van de koper worden geretourneerd. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

16. Garantie

 1. Op alle geleverde zaken verleent TONN een garantie op fabricage en materiaalfouten volgens de garanties van de leverancier of fabrikant aan TONN. De garantie houdt in dat TONN indien fabrikant of leverancier vervangend materiaal verstrekt, het verstrekte materiaal  zal doorleveren aan de koper. Alle vervangen zaken worden eigendom van TONN. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- storm of waterschade, of indien de zaken door anderen dan TONN of gemachtigde partners zijn gewijzigd of worden onderhouden. Aanspraken uit hoofde van garantie moeten binnen de gestelde termijn schriftelijk worden ingediend met vermelding van de aard van het gebrek, terwijl TONN tevens in de gelegenheid moet worden gesteld zich van het gebrek ter plaatse te overtuigen.

17. Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd hetgeen in artikel 13 is bepaald omtrent garantie en onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, aanvaardt TONN wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is TONN slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde ¬wegens gederfde winst.
 3. De door TONN te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van de overeenkomst door TONN aan koper gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting).
 4. In geval van onrechtmatige daad van TONN of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor TONN rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is TONN slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 50.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 5. Aansprakelijkheid van TONN voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis waar – bij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan 50% van de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij TONN heeft aangemeld.
 7. Emballage
  1. Emballage wordt bij terugzending tot het volle berekende bedrag gecrediteerd mits terugzending geschiedt binnen een week na factuurdatum, Ongeopend en in goede staat, franco magazijn TONN Heerenveen of op aanwijzing van TONN franco aan magazijn of fabriek van één van de leveranciers.
 8. Annulering
  1. In geval van ingebreke blijven van koper ten aanzien van enige jegens TONN aangegane verplichting, aanvraag van zijn surséance van betaling, zijn faillissement of liquidatie van zijn onderneming of filiaal, is TONN gerechtigd de lopende overeenkomsten te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder dat koper recht heeft op schadevergoeding.

20. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. TONN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat TONN haar verbintenis had moeten nakomen.
 2. De volgende omstandigheden worden onder meer geacht niet voor rekening van TONN komen: in gebreke blijven van leveranciers van TONN en stakingen in het weg-, trein-, lucht- of zeevervoer, stakingen in andere bedrijven dan dat van TONN, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van TONN, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan TONN afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 3. Indien TONN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde danwel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde danwel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

21. Geschillen

 1. Op overeenkomsten met TONN is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Heerenveen, tenzij TONN de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaats van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.

Neem contact met ons op!

Bel mij terug

Wil je dat wij jou even (video)bellen op een later tijdstip? Klik dan hieronder op de button.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je hier in.

Openingstijden

ma t/m vr: 08.00 – 17.00 uur

Past dat niet in jouw agenda? Mail dan even voor een afspraak!